Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Działalność archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny składnicy akt KPP w Nakle nad Notecią.

Składnica akt KPP w Nakle nad Notecią posiada w swoich zbiorach:
1) materiały archiwalne kategorii A o znaczeniu historycznym przechowywane trwale niepodlegające brakowaniu; dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego;
2) materiały niearchiwalne kategorii B stanowiące dokumentację o czasowym krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

UDOSTĘPNIANIE AKT

Materiały archiwalne mogą być udostępnione do celów:
- służbowych (uprawnionym podmiotom),
- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę chronioną prawem i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.


Udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych bądź osób przez niego upoważnionych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo - badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w składnicy akt KPP w Nakle nad Notecia należy kierować w formie pisemnej na adres: 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 3393-268


Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach skałdnicy akt KPP w Nakle nad Notecią;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
3) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
4) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Szczegółowe zasady udostępniana materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają:

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
do góry