Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

I. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
    1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.

II. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji. Organem wyższego stopnia jest w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji.

III. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2) nie stosuje się. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji, powołuje się oficerów Policji.
 
IV. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastępcy komendanta komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji.
 
V. Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu.
 
VI. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
 
 
Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2007 r.
Regulamin z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
Regulamin z dnia 19 września 2008 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Regulamin z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Regulamin z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Regulamin z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
Regulamin z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
Regulamin z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Regulamin z dnia 19 maja 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Regulamin z dnia 18 września 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Metryczka

Data publikacji 16.09.2008
Data modyfikacji 03.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Sobol
Osoba udostępniająca informację:
Anna Mandera Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry