Aktualne - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Aktualne

 

02_2017 POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ


Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią poszukuje kandydata na stanowisko:
operatora urządzeń przygotowania danych Zespołu Wspomagającego Komisariatu Policji   w Szubinie

Wykaz osób, które spełniają wymagania formalne do ogłoszenia nr 2/17 na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych Zespołu Wspomagającego Komisariatu Policji w Szubinie

Niżej wymienieni powinni  przybyć w dniu 07.12.2017 roku na godz. 10.00             do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią przy ul. Pocztowej 11, celem przystąpienia do testu wiedzy. Zaliczenie testu skutkuje przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w tym samym dniu.

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

LP.

Nazwisko i imię

1

Gabryszewska Klaudia

2

Kotyńska Monika

3

Majchrowicz Dariusz

4

Mierzwińska-Chmiel Ewa

5

Pubanc Daria Anna

6

Pytel Agnieszka

7

Taciak Sylwia

 

 

Data ukazania się ogłoszenia: 17 listopada 2017 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1,00

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych i udzielanie policjantom żądanych informacji,
 • dokonywanie rejestracji w bazie KSIP dokumentów, pojazdów i rzeczy utraconych,
 • wprowadzanie danych do policyjnych systemów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • zastępowanie w czasie nieobecności w pracy (urlopu, zwolnienia lekarskiego) starszego referenta Zespołu Wspomagającego Komisariatu Policji w Szubinie w zakresie prowadzenia sekretariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • umiejętność komunikowania się
  • umiejętność współpracy

wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • znajomość policyjnych programów komputerowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Inne dokumenty i oświadczenia:
 w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:
27 listopada 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Pocztowa 11
89-100 Nakło nad Notecią

z dopiskiem: oferta zatrudnienia.

Inne informacje:

Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail. Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Nakle nad Notecią w zakładce Praca w Policji. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu znajomości ustawy o ochronie danych osobowych oraz decyzji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Policję. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku operatora urządzeń przygotowania danych ok. 2700 zł. (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 339-32-06. 

 

Metryczka

Data publikacji 01.12.2017
Data modyfikacji 01.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Szpechcińska-Wronka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kant Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kant
do góry